Máte dotazy? Rádi Vám je zodpovíme → rychlý kontakt: +420 544 500 151 

Informace: GDPR | Soubory Cookies

Informace: GDPR | Soubory Cookies

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Společnost INSIZE Czech (dále Společnost), spol. s r.o., se sídlem Ivančice, Krumlovská 26, 66491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119222, jakožto Správce Osobních Údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. Případné změny zásad budou vždy zveřejněny na této stránce. 

Naše společnost při zpracování Osobních Údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (dále GDPR). 

- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ze dne 12. 3. 2019, který vstoupil v platnost dne 24. 4. 2019, nahradil zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

- Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

- Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

- Případně pak v souladu s dalšími předpisy.

GDPR stanovuje nové požadavky na Správce a Zpracovatele Osobních Údajů a některé současně zpřesňuje. Dále také vymezuje práva Subjektů, jejichž Osobní Údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje uchováváme a zpracováváme v rámci EU a zároveň přijímáme nezbytné kroky k zabezpečení správného zacházení s osobními údaji a s jejich ukládáním, a to včetně interních postupů, směrnic a přiměřených technologických řešení. 

VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ZKRATEK

Vysvětlení pojmů

Za Osobní Údaj je považována jakákoliv informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (dále Subjekt). Za zpracování osobních údajů je považována jakákoliv operace zpracování osobních údajů, kterou správce cíleně, systematicky a za určitým účelem provádí, a to jak automatizovaně, tak i manuálně.

Subjekt Údajů – identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba (existující či potencionální zákazník), jejíž údaje jsou správcem nebo zpracovatelem zpracovávány. 

ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad nebo ÚOOÚ).  

DPO – Data Protection Officer – Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 

Správce osobních údajů odpovídá za dodržování všech povinností vyplývajících z GDPR a obecně také za zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů je subjekt (právnická či fyzická osoba, orgán veřejné moci apod.), který jménem správce provádí operace, kterými jej tento správce pověřil. 

PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČELY A DOBY ZPRACOVÁNÍ

Společnost zpracovává Osobní Údaje (identifikační – jméno, příjmení, IČO, DIČ; kontaktní údaje – telefon, email, adresa, fakturační adresa, název společnosti a údaje o Vašich objednávkách – informace o zboží a službách, které byly poptávány či objednány, údaje reklamacích a o platebních způsobech) s následujícími lhůtami a pro následující účely:

 1. Plnění smlouvy, poskytování služeb
 2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Společností a Subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
 3. Pro účely plnění smlouvy předáváme osobní údaje třetí straně a to společnostem: Česká pošta, PPL, GEIS, DPD, Zasilkovna, Zaslat
 4. Plnění právní povinnosti (účetní, daňové, archivační, skartační, poskytování součinnosti správním orgánům jako policii, soudům atd.).
 5. Daňové doklady jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení smlouvy.
 6. Osobní údaje jsou dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření smlouvy mezi Společností a Subjektem údajů (dle zákona o účetnictví).
 7. Pro uplatnění práv z vadného plnění je Společnost oprávněna zpracovávat osobní, kontaktní a identifikační údaje subjektu a údaje o zboží/produktech/službách mezi subjektem a společností po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby. V případě právního sporu se tato lhůta prodlužuje o dobu trvání tohoto sporu.
 8. Pro zpracování agendy účetnictví a daňových zpracování předáváme osobní údaje třetí straně (zpracovateli) a to společnosti: DANĚ & AUDIT s.r.o.

III. Oprávněný zájem

Oprávněným zájmem společnosti je zasílání obchodních sdělení (plošně i individuálně) v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti a to po dobu trvání smluvního vztahu.

 1. Marketingové účely 

Osobní a kontaktní údaje Subjektů jsou využívány pro plošné a individuální zasílání obchodních nabídek Společnosti, a to včetně obecných reklamních sdělení (jak bez zacílení na konkrétní skupinu Subjektů, tak i po zhodnocení osobních aspektů Subjektů Osobních Údajů). Nabídky zasíláme maximálně třikrát do měsíce.

Osobní údaje a souhlas se zpracováním získáváme přímo od subjektů, a to typicky při komunikaci ohledně poptávky či objednávky nebo při osobním setkání (email, eshop, konference, výstava, obchodní setkání).  

Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

 1. a)      Pokud jste zasílání obchodního sdělení neodmítli, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery.
 2. b)     Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete kontaktovat přímo naší zákaznickou linku. Zrušení odběru můžete rovněž provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru.
 3. c)      V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

Adresná reklama

 1. a)      Naším cílem je neustále zkvalitňování našich služeb, tak abychom mohli pro naše zákazníky vytvořit takové webové stránky, které zajistí uživatelům jejich snadné ovládání, a které jim umožní zobrazení reklamy, která bude odpovídat přímo jejich zájmům. Proto, abychom mohli reklamu účelně přizpůsobit Vašim zájmům (např. v rámci zasílání newsletteru), využíváme Vámi zaslané informace a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří například informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlíželi, informace o Vašem počítači a internetové připojení, údaje získané z operačního systému a platformy, údaje o datu a času návštěvy naší webové stránky a rovněž jaké newslettery jste si otevřeli.
 2. b)     S veškerými informacemi, které v souvislosti s adresnou reklamou o Vás získáme, nakládáme zásadně v pseudonymizované podobě, abychom omezili rizika související se zpracováním Vašich osobních údajů. Pod pojmem pseudonymizované údaje lze rozumět zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací.
 3. c)      V případě, že si nepřejete dostávat adresnou reklamu, můžete ji kdykoliv odmítnout. Pro odvolání souhlasu s naší adresnou reklamou se můžete obrátit přímo na naši zákaznickou linku uvedenou v zápatí těchto Zásad.

Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání 

 1. a)      Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 2. b)     Přístup do Vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Společnost INSIZE Czech s.r.o. nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.

NOVÁ PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjektům osobních údajů přiznává GDPR řadu práv. Jedná se především o právo na informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu ke kopii údajů, práva na opravu či výmaz údajů, práva na přenositelnost údajů, práva na omezení zpracování či práva vznést námitku proti zpracování a práva na odvolání uděleného souhlasu. Dále má subjekt právo vznést stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – ÚOOÚ (www.uoou.cz). 

Svá práva může subjekt osobních údajů uplatnit pomocí emailové adresy společnosti: marketing@insize.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkládání, a to maximálně ve lhůtě jednoho měsíce.

INFORMACE O COOKIES: Co jsou vlastně Cookies? Cookie je krátký textový soubor, který internetové stránky ukládají v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a odkud přicházíte. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité.

Webové stránky www.insz.eu a insize.cz používají pouze aplikace Google, Seznam a nezbytné technické cookies pro správnou funkčnost web stránek a v rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých osobních údajů v anonymizované podobě a dalších informací (další informace nepředstavující osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Dbáme, aby veškeré osobní údaje byly striktně anonymizovány před zahájením jejich zpracování. Proto, abychom Vám mohli zajistit, co nejvíce uživatelsky přívětivé webové stránky, využíváme rovněž služeb Poskytovatele, který nám poskytuje odpovídající technické prostředky („trackingové technologie“). Trackingové technologie nám pomáhají pochopit, jakým způsobem využíváte služby na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit jejich intuitivní jednoduché ovládání. Dále nám také umožňují zjistit, o jaké výrobky a produkty se nejvíce zajímáte, abychom Vám tyto mohli snadněji nabízet. 

Využíváme on-line reklamy, které máme umístněné na webu třetích stran (např. Google, Facebook, Seznam. Když na tuto reklamu kliknete jsou opatřené tagem pro měření návštěvnosti, relevantnosti reklamy a konverzí. Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich webových stránkách („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek. 

 

 

Zpět do obchodu